Wlz Wet langdurige zorg

Wet langdurige zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) regelt de zorg met verblijf in een instelling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. U kunt ook thuis blijven wonen als u dat wilt. U kunt alleen in aanmerking komen voor zorg vanuit de Wlz als u vanwege een ziekte of aandoening blijvend bent aangewezen op 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht. Het CIZ kijkt of u in aanmerking komt voor zorg uit de Wlz.

Hoe kan ik deze zorg krijgen?

Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg u nodig heeft. U krijgt dit besluit van het CIZ. Op de website van het CIZ (www.ciz.nl) leest u hoe u een aanvraag kunt doen. 

Eigen bijdrage

Iedereen die in Nederland woont of werkt en die is verzekerd voor zorg betaalt hiervoor premie. (Bijna) altijd betaalt u daarnaast een eigen bijdrage. Dit wordt geregeld via het CAK, het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl).

Persoonlijke situatie
Voor informatie over uw persoonlijke situatie kunt u terecht bij:

  • het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ): Deze organisatie beoordeelt of u recht hebt op zorg vanuit de Wlz. Zo ja, dan geeft het CIZ een indicatie af. Dit is de Wlz-indicatie.
  • uw gemeente: Bij de aanvraag van de Wlz-indicatie kunt u hulp krijgen van de gemeente waar u woont. De gemeente heeft hiervoor speciaal mensen in dienst. De hulp is gratis.
  • het zorgkantoor: Hebt u een Wlz-indicatie gekregen? Het zorgkantoor helpt u om de zorg te regelen. Iedere regio heeft een eigen zorgkantoor.
  • een cliëntondersteuner: Bij het regelen van de zorg kan een cliëntondersteuner u helpen. Deze steunt u ook als u niet tevreden bent over de zorg. Het zorgkantoor kan u in contact brengen met een cliëntondersteuner.
  • de zorgaanbieder: De zorgaanbieder is de instelling van wie u de zorg krijgt.
  • het CAK. U betaalt een eigen bijdrage voor Wlz-zorg. De hoogte is afhankelijk van de geleverde zorg, het inkomen en vermogen. Het CAK berekent en int de eigen bijdrage.
  • de Sociale Verzekeringsbank (SVB): Koopt u zelf Wlz-zorg in met een persoonsgebonden budget (PGB)? De SVB helpt u het budget te beheren. Daarnaast bepaalt de SVB of iemand verzekerd is voor de Wlz.
Hoe nuttig is deze informatie?